Его читал Николай II и рецензировал Ленин

Сатира Аркадия Аверченко не теряет актуальности, хотя писателя нет на свете почти столетие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *